Stanovisko ANB k návrhu MMR na změny nájemního vztahu

10. 10. 2023

Tiskové prohlášení, 10. října 2023:


Asociace nájemního bydlení (ANB) se dlouhodobě snaží kultivovat všechny prvky nájemního bydlení. Vyvážený nájemní vztah patří mezi nejdůležitější. Současné uspořádání přináší největší potíže při ukončování nájemního vztahu kvůli neuhrazenému nájemnému. Vystěhování neplatičů je velmi komplikované, nákladné pro obě strany a hlavně velmi dlouhé. Ve svém důsledku vede k tomu, že jsou kvůli obavám pronajímatelů z komplikovaného vystěhovávání neplatičů uzavírány především krátkodobé nájemní smlouvy. Proto ANB přišla v listopadu 2022 s vlastním návrhem řešení této palčivé situace, který formulovala do 4 základních legislativních návrhů již převedených do paragrafovaného znění. V průběhu roku jsme opakovaně o našich návrzích jednali s Ministerstvem pro místní rozvoj, které naší snaze o změnu vedoucí k vyváženějšímu vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem a k uzavírání dlouhodobých nájemních smluv deklarovalo podporu. Změny v úterý 9. října 2023 na půdě Ministerstva spravedlnosti prezentoval ministr Ivan Bartoš. Bohužel musíme konstatovat, že námi navržené změny, které mohly postavení stran vyvážit, nebyly ze strany MMR zohledněny. Přesto celkově myšlenku vyváženého nájemního vztahu, jak ji na jednání představil ministr Ivan Bartoš, vítáme. V důsledku dlouhodobé regulace a jejích pozůstatků není situace jak v oblasti legislativy, tak i v oblasti praxe ideální. Zdá se, že navrhované změny jdou správným směrem, ovšem k jednotlivým navrhovaným institutům máme konkrétní připomínky:

1. Omezení řetězení nájemních smluv

Řetězení krátkodobých smluv aktuálně pronajímatelům umožňuje pružně reagovat na změny trhu a nájemcům poskytuje flexibilitu řešení bydlení. Omezení řetězení dopadne zejména na rodiny řešící krizovou situaci a obecně na sociálně slabší nájemce. Při druhém prodloužení, které by dle návrhu mělo být uzavřeno na minimálně 3 roky, bude totiž pronajímatel pečlivě zkoumat, zda není aktuální nájemce potenciálně rizikový včetně jeho dosavadního chování. Pokud ho shledá rizikovým, prodloužení mu nenabídne.

2. Možnost navýšení nájemného

Domníváme se, že tento institut není zásadní změnou dosavadního znění zákona a nepředpokládáme jeho větší použití v praxi.

3. Rozkaz k vystěhování

Souhlasíme s tím, že jde s ohledem na dosavadní velmi dlouhou dobu jak soudního, tak i exekučního řízení vedoucího k vyklizení bytu, o velmi potřebný institut. Nicméně v aktuálně navrhované podobě rozhodně nemůže mít významný pozitivní dopad na délku soudního řízení. Samotné ministerstvo spravedlnosti uvádí, že pouze 40 % obdobných návrhů vydání platebního rozkazu vede skutečně k reálnému zkrácení soudního řízení. Důvodem je vyloučení tzv. fikce doručení. ANB navrhovala řešení tohoto problému tak, že v případě doručování přímo do bytu, o jehož vyklizení jde a kde se nájemce reálně zdržuje, se fikce uplatní. Tímto by se výrazně zvýšilo reálné uplatnění nově navrhovaného institutu s tím, že by zůstala zachována možnost nájemce podat proti návrhu odpor a tedy možnost přezkoumání celé věci soudem v rámci běžného soudního řízení.

V souvislosti se včerejším jednám je také nutné uvést, že podle našeho názoru nejsou prezentované počty soudních řízení a další prezentovaná data zcela přesná. Jak ministr uvedl, měla by být data, ze kterých návrhy vychází, zveřejněna. Teprve poté k nim bude asociace schopná zaujmout postoj a blíže je komentovat.  S ohledem na výše uvedené se ANB domnívá, že navrhované změny nejsou ve vztahu k nájemci a pronajímateli vyvážené. Pokud by se návrhy podařilo upravit tak, aby bylo postavení stran skutečně vyvážené, mohlo by to posílit důvěru veřejnosti v nájemní vztahy a tedy v důsledku i navýšit počet lidí využívajících nájemní bydlení. Pevně věříme, že naše návrhy budou znovu posouzeny a že budeme mít možnost spolupracovat na změně, která povede ke skutečně vyváženému nájemnímu vztahu.

Zpět na výpis